کدورت سنج

کدورت سنج دستگاهی است که میزان شفافیت آب را اندازه گیری و ثبت می کند. تیرگی به دلیل وجود مواد معلق در آب و حضور ذرات معلق مانند میکرو اورگانیسمها ،سنگ آهک، لجن یا مخمر حاصل می‌شود.