cfm

cfm سنج سرعت سنج هوا برای اندازه گیری میزان فلو جریان هوا در داخل داکت و خروجی دریچه های هوا در سیستم های تهویه و تبریدی استفاده می شود.