صدا سنج

امروزه کنترل آلاینده های صوتی یکی از الزامات بهداشتی محیط زیست می باشد که در اکثر صنایع و مکان هایی که محل کار و زندگی بشر است مورد سنجش و کنترل قرار می گیرد.