آنالایزر گاز احتراقی تستو Testo 340

آنالایزر گاز احتراقی خروجی دودکش برای سنجش میزان گاز های حاصل از احراق در خروجی دودکش سیستم های گرمایشی و احتراقی استفاده می شود.