پی اچ متر Testo 206

دستگاه PH متر جهت اندازه گیری میزان اسیدی و یا بازی بودن در مایعات، مواد نیمه جامد از جمله مواد عذایی مطابق با استاندارد های بین المللی به کار می روند.