ارتعاش سنج

دستگاه های ارتعاش سنج دقیق همراه با سنسور پیزو الکتریک، قابلیت اندازه گیری پارامترهای شتاب، سرعت و جابجایی را دارا می‌باشند.