مغناطیس سنج

همان طور که میدانید شار مغناطیسی B با یکاي تسلا یا گوس و شدت میدان مغناطیسی H با یکاي آمپر بر مترمربع بیان می‌شود. دستگاه مغناطیس سنج دارای سنسور اثر هال با قابلیت جبران سازی دمای خودکار و به صورت اکسترنال می‌باشد که مناسب جهت اندازه گیری عرضی میباشد. واحد های اندازه گیری در این دستگاه گوس، تسلا و آمپر بر متر میباشند.