ضحامت سنج

ضخامت سنج دستگاه اندازه گیری ضخامت پوشش در فلزات آهن و غیر آهنی با قابلیت کالیبراسیون آسان، ثبت و آنالیز نتایج اندازه گیری شده در نرم افزار