تستر کابل شبکه TES-46

باتوجه به پیچیدگی و گستردگی کار در شبکه‌ها عیب‌یابی و کارشناسی و بررسی آنها مستلزم استفاده از دستگاه‌های تستر می‌باشد. دستگاه های تستر شبکه یک تستر دستی کابل چند کاره دیجیتالی با فناوری بسیار پیشرفته می‌باشد.